نماینده مردم شریف نیشابور و فیروزه دبیر کل کانون نمایندگان ادوار
مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی
مجلس شورای اسلامی